PROFESNÍ TIPY: 6 tipů na práci s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky ve školním roce 2023/2024

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Přinášíme Vám 6 tipů na činnosti spojené se změněnými předpoklady a požadavky kladenými na pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školním roce 2023/2024:

1. Bezúhonnost pedagogického pracovníka

Do 31. 8. 2023 pedagogický pracovník – cizinec musí prokazovat bezúhonnost. Zákon o pedagogických pracovnících však neuvádí přesná pravidla.

Od 1. 9. 2023 jsou nově v § 29a zákona o pedagogických pracovnících upřesněny způsoby doložení bezúhonnosti pedagogickým pracovníkem

 • výpis z evidence trestů státu, jehož je státním příslušníkem,
 • výpis z Rejstříku trestů ČR s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů státu, jehož je státním příslušníkem,
 • případně čestné prohlášení namísto výpisu z evidence trestů.

 

U cizinců, se kterými bude uzavřen pracovní poměr, DPP nebo DPČ od 1. 9. 2023, se musí vyžadovat doložení bezúhonnosti podle nové právní úpravy.

2. Znalost českého jazyka

Do 31. 8. 2023 pedagogický pracovník, který získal odbornou kvalifikaci v jiném jazyce než českém, musí doložit znalost českého jazyka. Může tak teoreticky učinit i doložením znalosti na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Od 1. 9. 2023 podle § 4 zákona o pedagogických pracovnících dokládá znalost českého jazyka

 • učitel MŠ, učitel 1. stupně a 2. stupně ZŠ, učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • ostatní pedagogičtí pracovníci minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

U pedagogických pracovníků, kteří získali odbornou kvalifikaci v jiném jazyce než českém, se kterými bude uzavřen pracovní poměr, DPP nebo DPČ od 1. 9. 2023, se musí vyžadovat doložení znalosti českého jazyka podle nové právní úpravy.

Upozornění: Ve školním roce 2023/2024 lze dle § 6 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. Lex Ukrajina, využít výjimku ze znalosti českého jazyka.

3. Plánování „doplňujícího pedagogického vzdělání“

Do 31. 8. 2023 je v § 22 zákona o pedagogických pracovnících charakterizováno studium pedagogiky a doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace. Dále je konkretizováno ve vyhlášce č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 9. 2023 je v § 22 zákona o pedagogických pracovnících vymezeno

 • studium pedagogiky,
 • studium k rozšíření odborné kvalifikace,
 • studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích,
 • studium pro přípravu školských logopedů,
 • studium pro přípravu pedagogů volného času,
 • doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka.

 

U pedagogických pracovníků, kteří zahájí „doplňující pedagogické vzdělávání“ od 1. 9. 2023, je nutné plánovat vzdělávání podle nového znění zákona o pedagogických pracovnících a podle očekávané novely vyhlášky č. 317/2005 Sb.

4. Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele střední školy

Do 31. 8. 2023 je možné uznat předpoklad odborné kvalifikace

 • učitele 2. stupně ZŠ,
 • učitele SŠ,
 • učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři,
 • učitele VOŠ,
 • pedagoga volného času,

 

pokud je výkonným umělcem, výtvarným umělcem, uznávaným odborníkem v oboru, má odbornou kvalifikaci učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři, odbornou kvalifikaci trenéra.

Od 1. 9. 2023 je i nadále možné uznat předpoklad odborné kvalifikace, pokud je např. učitel 2. stupně ZŠ výkonný umělcem pro předmět odpovídajícího uměleckého zaměření.

Od 1. 9. 2023 může ředitel učiteli 2. stupně ZŠ a učiteli SŠ písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace za splněný nejdéle na dobu 3 let ode dne, kdy začal vykonávat pedagogickou činnost. Podmínkou je odpovídající vzdělání a případně souvislá praxe v oboru (podle § 9a zákona o pedagogických pracovnících).

Pokud ředitel školy u učitelů 2. stupně ZŠ a učitelů SŠ, kteří začnou vykonávat pedagogickou činnost od 1. 9. 2023, uzná předpoklad odborné kvalifikace za splněný,

 • musí sestavit dokument, kterým předpoklad odborné kvalifikace písemně uznává za splněný,
 • pracovní místo obsazené odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem, kterému je uznán předpoklad odborné kvalifikace za splněný, „nenabízí“ dle § 22 odst. 10 zákona o pedagogických pracovnících.

 

5. „Řetězení“ pracovního poměru na dobu určitou

Do 31. 8. 2023 je možné (až na výjimky) dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka opakovat nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.

Od 1. 9. 2023 je možné (až na výjimky) dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka opakovat nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou již není omezena dobou 3 let ode dne vzniku prvního pracovního poměr a může trvat až 9 let.

Pokud však od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou neuplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se přihlíží a do počtu opakování doby trvání pracovního poměru na dobu určitou je nutné zahrnout i opakování, ke kterému došlo do 31. 8. 2023. To má vliv i na celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou.

6. Zrušení zdravotních průkazů

Od 1. 7. 2023 jsou zrušeny zdravotní průkazy. Od tohoto data se zdravotní průkazy nevyžadují ve školní jídelně.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: 6 tipů na práci s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky ve školním roce 2023/2024

Kontaktujte nás