Zpracování osobních údajů, které společnost získala od účastníka vzdělávací akce nebo zájemce o zasílání TÝDENÍKU

Kdo zpracovává osobní údaje? Kdo je správcem osobních údajů?

Monika Puškinová, s. r. o.
sídlo Tigridova 1498/15, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 079 48 808

tel.: 732 458 238
ID datové schránky: qu5xjjn
e-mail: info@monikapuskinova.cz

Proč se osobní údaje zpracovávají, na jakém právním základě v případě vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT?

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., zpracovává osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí nebo žadatelů o zasílání Týdeníku za účelem

 

  • uzavření smluvního vztahu mezi účastníkem vzdělávací akce a společností Monika Puškinová, s. r. o.,

   Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

   • titul, jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • místo trvalého pobytu,
   • fakturační údaje (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, IČ, DIČ).

   Právní základ zpracování spočívá ve zpracování nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník vzdělávací akce.

   Uvedené osobní údaje jsou předpokladem pro uzavření smlouvy (je nutné je uvést do objednávky, na základě které je uzavřena smlouva se společností). V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

  • realizace závazku vyplývajícího ze smluvního vztahu (organizace vzdělávací akce včetně evidence účastníků vzdělávací akce, prezenční listiny, vydání osvědčení)

   Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

   • titul, jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • místo trvalého pobytu, případně i jiná adresa pro doručování
   • kontaktní e-mail a číslo telefonu.

   Při zpracování osobních údajů

   • titul, jméno a příjmení,
   • datum narození

   právní základ zpracování spočívá v plnění právní povinnosti.

   Na společnost Monika Puškinová, s. r. o., se v případě seminářů akreditovaných MŠMT vztahují povinnosti

    

   Uvedené osobní údaje jsou vyžadovány právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

   Při zpracování osobních údajů

   • titul, jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • místo trvalého pobytu, případně i jiná adresa pro doručování,
   • kontaktní e-mail a číslo telefonu,
   • číslo bankovního účtu

   právní základ zpracování spočívá ve zpracování nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník vzdělávací akce.

   Uvedené osobní údaje jsou předpokladem pro uzavření smlouvy (je nutné je uvést do objednávky, na základě které je uzavřena smlouva se společností). V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

  • fakturace, zaúčtování smluvního plnění

   Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

   • titul, jméno a příjmení,
   • fakturační údaje,
   • číslo bankovního účtu.

   Právní základ zpracování spočívá v plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

   Uvedené osobní údaje jsou vyžadovány právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

  • případného vymáhání právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu
   Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

    

   • titul, jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • místo trvalého pobytu, případně i jiná adresa pro doručování,
   • kontaktní e-mail a číslo telefonu,
   • fakturační údaje,
   • číslo bankovního účtu.

   Při zpracování těchto osobní údajů právní základ zpracování spočívá ve zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů

   Oprávněný zájem spočívá v zajištění vymáhání právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

   společnosti Monika Puškinová, s. r. o.

Proti zpracování osobních údajů na tomto základě máte právo vznést námitku.

Proč se osobní údaje zpracovávají, na jakém právním základě v případě neakreditovaných vzdělávacích akcí?

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., zpracovává osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí za účelem

 

 • uzavření smluvního vztahu mezi účastníkem vzdělávací akce a společností Monika Puškinová, s. r. o.

  Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

  • titul, jméno a příjmení,
  • místo trvalého pobytu,
  • fakturační údaje (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, IČ, DIČ).

  Právní základ zpracování spočívá ve zpracování nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník vzdělávací akce.

  Uvedené osobní údaje jsou předpokladem pro uzavření smlouvy (je nutné je uvést do objednávky, na základě které je uzavřena smlouva se společností). V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

 • realizace závazku vyplývajícího ze smluvního vztahu (organizace vzdělávací akce včetně evidence účastníků vzdělávací akce, prezenční listiny, vydání osvědčení),

  Za tímto účelem společnost zpracovávání osobní údaje

  • titul, jméno a příjmení,
  • místo trvalého pobytu, případně i jiná adresa pro doručování,
  • kontaktní e-mail a číslo telefonu.

  Právní základ zpracování těchto osobních údajů spočívá ve zpracování nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník vzdělávací akce.

  Uvedené osobní údaje jsou předpokladem pro uzavření smlouvy (je nutné je uvést do objednávky, na základě které je uzavřena smlouva se společností). V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

 • Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

  Právní základ zpracování spočívá v plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

  Uvedené osobní údaje jsou vyžadovány právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se nelze na vzdělávací akci přihlásit.

 • případného vymáhání právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu

  Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje

  • titul, jméno a příjmení,
  • místo trvalého pobytu, případně i jiná adresa pro doručování,
  • kontaktní e-mail a číslo telefonu,
  • fakturační údaje,
  • číslo bankovního účtu.

  Při zpracování těchto osobní údajů právní základ zpracování spočívá ve zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů společnosti Monika Puškinová, s. r. o.

Proti zpracování osobních údajů na tomto základě máte právo vznést námitku.

Proč se osobní údaje zpracovávají, na jakém právním základě v případě zasílání TÝDENÍKU?

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., zpracovává osobní údaje zájemců za účelem zasílání Týdeníku, a to v režimu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.
 

Komu se osobní údaje předávají?

Osobní údaje nezbytné k fakturaci a zaúčtování smluvního plnění jsou poskytovány účetnímu/účetní společnosti Monika Puškinová, s. r. o.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy?

Osobní údaje účastníků vzdělávací akce jsou u společnosti Monika Puškinová, s. r. o., uloženy po dobu

 

 • provedení opatření vedoucích k uzavření smlouvy a poskytnutí smluvního plnění,
 • poskytování smluvního plnění,
 • trvání účinků práv a povinností ze smlouvy,
 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů,

  Po skončení smluvního vztahu

  • po dobu uloženou právním předpisem
   Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

    

   • skartační lhůta účetní uzávěrky a výroční zprávy činí 10 let,
   • skartační lhůta účetních dokladů, účetních knih, odpisových plánů, inventurních soupisů, účtového rozvahu, přehledů činí 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají účetní doklady,
   • skartační lhůta účetních záznamů, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví činí 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se účetní záznamy týkají.

   nebo

 • po dobu 5 let, resp. jeden rok po uplynutí promlčecí doby; využije se doba, která je v daném konkrétním případě zpracování osobních údajů delší.
 • po skončení smluvního vztahu.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům.

 

Pokud společnosti Monika Puškinová s. r. o., zašlete žádost, máte právo získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje společností zpracovávány.

 

Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost, společnost vám bezplatně poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie poskytnuté na vaši žádost může společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Máte právo získat přístup k informacím.

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost, máte právo získat přístup k následujícím informacím

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, společnost vám poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

V jaké lhůtě se vyřídí vaše žádost?

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., vám poskytne informace do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Společnost má možnost prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce.

Máte právo na opravu vašich osobních údajů.

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost, společnost opraví nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.
Společnost Monika Puškinová, s. r. o., opraví osobní údaje a poskytne informace o přijatých opatřeních do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Společnost má možnost prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, společnost vám poskytne informace o opravě osobních údajů a o přijatých opatřeních v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Máte právo na výmaz osobních údajů.

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost, společnost provede výmaz osobních údajů, které se vás týkají (tj. provede likvidaci osobních údajů a dále je nebude zpracovávat), jestliže vznikne některý z  důvodů pro výmaz.

 

Důvodem pro výmaz osobních údajů je následující:

 

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost Monika Puškinová, s. r. o., zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

V některých případech společnost Monika Puškinová, s. r. o., neprovede výmaz vašich osobních údajů.

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., neprovede výmaz vašich osobních údajů, jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné

 

 • pro plnění její právní povinnosti dané zákonem,
 • pro určení, výkon a obhajobu jejích právních nároků.

V jaké lhůtě se vyřídí vaše žádost?

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost, společnost vám poskytne informace o jejím vyřízení, případně o provedení výmazu osobních údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Společnost má možnost prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, společnost vám poskytne informace o vyřízení žádosti a o přijatých opatřeních v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost (resp. vznesete námitku proti zpracování), společnost provede omezení zpracování osobních údajů,

 

Společnost Monika Puškinová, s. r. o., omezí zpracování vašich osobních údajů, jestliže

 

 • byste popíral/la přesnost osobních údajů,
 • zpracování by bylo protiprávní, vy byste odmítl/la výmaz osobních údajů a žádal/la byste místo toho o omezení použití osobních údajů,
 • společnost Monika Puškinová, s. r. o., již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy byste požadoval/la zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • byste vznesl/la námitku proti zpracování osobních údajů a nebude dosud ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Monika Puškinová, s. r. o., převažují nad vašimi oprávněnými nároky.

které se vás týkají, jestliže vznikne některý z důvodů omezení zpracování osobních údajů.

V jaké lhůtě se vyřídí vaše žádost?

Pokud společnosti Monika Puškinová, s. r. o., zašlete žádost (resp. vznesete námitku proti zpracování), společnost vám poskytne informace o jejím vyřízení, případně o provedení omezení zpracování osobních údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Společnost má možnost prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, společnost vám poskytne informace o vyřízení žádosti a o přijatých opatřeních v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Vůči společnosti Monika Puškinová, s. r. o., můžete kdykoli vznést námitku proti zpracován osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, jestliže společnost Monika Puškinová, s. r. o., zpracovává vaše osobní údaje na základě jejích oprávněných zájmů při organizování vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT a oprávněných zájmů při organizování neakreditovaných vzdělávacích akcí.
Společnost Monika Puškinová, s. r. o., vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro

 

 • zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vůči společnosti Monika Puškinová, s. r. o., vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, společnost vám poskytne informace o jejím vyřízení, případně o tom, že přestala osobní údaje zpracovávat, do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Společnost má možnost prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce.
Jestliže vznesete námitku v elektronické formě, společnost vám poskytne informace o vyřízení námitky a o přijatých opatřeních v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se vaše údaje zpracovávají na základě uděleného souhlasu, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odhlášením odebírání Týdeníku,

 

 • elektronicky na webových stránkách společnosti,
 • zasláním e-mailu,
 • písemně.

Společnost následně přestane vaše osobní údaje zpracovávat.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktujte nás