Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Praktický seminář k organizačním opatřením, manažerské činnosti vedoucích pedagogických pracovníků, pracovní činnosti pedagogických pracovníků školních poradenských pracovišť a dalších pedagogických pracovníků, díky kterým je zaveden promyšlený systém organizace vzdělávání žáků s psychickými obtížemi.

Výsledkem uvedeného systému je zajištění

  • bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v průběhu vzdělávání a v době přestávek (specifická organizační opatření, kontrola vhodnosti organizačních opatření),
  • optimálních podmínek vzdělávání a uplatňování pedagogických postupů (metody výuky, organizace výuky atd. v mezích doporučených podpůrných opatření),
  • věcně správné a včasné spolupráce s žákem a se zákonnými zástupci žáka, se školským poradenským zařízením, případně dalšími odborníky,
  • administrativních činností (vedení školní matriky, zpracování osobních údajů).

 

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Lze hradit z OP JAK.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: