PROFESNÍ TIPY – hodnocení v náhradním termínu

V jakých časových limitech a za jakých podmínek naplánovat hodnocení v náhradním termínu? 1. Hodnocení v náhradní termínu za 1. pololetí školního roku 2022/2023 musí proběhnout v základní škole do 31. 3. 2023 (tj. do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, § 52 odst. 2 školského zákona) v základní škole u individuálně vzdělávaného žáka do 31. 3. 2023 (tj. do dvou měsíců po skončení prvního […]

PROFESNÍ TIPY – škola v přírodě, zotavovací akce a související činnosti

Při plánování školy v přírodě, dlouhodobějších exkurzí školy nebo „mimoškolních“ akcí školy je vhodné brát v potaz následující právní normy: 1. Odlišení školy v přírodě a zotavovací akce – Školu v přírodě organizuje mateřská škola a základní škola. Jedná se o zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pro zajištění […]

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, a vyvolala mnoho změn. Zde přinášíme 3 zásadní změny. 1. Profesní riziko (do 31. 12. 2022 Práce s rizikem ohrožení zdraví): Práce ve školách […]

PROFESNÍ TIPY – 6 tipů z ekonomicko-finanční oblasti pro leden

  1. Kontrola čerpání dotací/příspěvků obdržených pro rok 2022 a kontrola jejich označení příslušnými účelovými znaky v účetnictví organizace. 2. Finanční vypořádání dotací/příspěvků se zřizovatelem, krajem a MŠMT. 3. Ukončení činnosti inventarizační komise a seznámení se s jejími závěry. Předání stejnopisu závěrů zřizovateli. 4. Sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2022 a předání stejnopisu zřizovateli ke schválení. 5. Předložení informace […]

PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

1. Hodnocení na vysvědčení žáků základní školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina V aktualizované Metodice k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné připomíná nebo nově zdůrazňuje: a) z předmětů, ze kterých byl žák uvolněn za účelem jazykové přípravy podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, […]

TIPY– ke kontrole činností souvisejících se vzděláváním dítěte, žáka

Individuálně vzdělávané dítě MŠ: Individuálně vzdělávané dítě MŠ se v listopadu zúčastní ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů. V opačné případě je nutné, aby se zúčastnilo ověření v řádném nebo náhradním termínu nejpozději do konce prosince. Podklady hodnocení žáka na vysvědčení: Žáci ZŠ a SŠ získávají podklady pro hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku dle pravidel školního řádu […]

TIPY– zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba se obvykle sjednává jako tříměsíční a často končí na konci listopadu. Dále jsou 3 tipy na správné zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Zaměstnanec tak však učinit může. Pokud je v závěru listopadu zaměstnanec v pracovní […]

TIPY– dokumentace školských zařízení

V kontextu výkonových výkazů odevzdávaných do 11. 11. 2022 je vhodné zkontrolovat: zda jsou ve školní matrice školského zařízení vedeny všechny potřebné údaje podle § 28 odst. 3 školského zákona, zda se ve školním vzdělávacím programu školní družiny, školního klubu správně uvádí forma zájmového vzdělávání (pravidelná denní, pravidelná, nepravidelná, příležitostná docházka), podmínky přijímání uchazečů, podmínky pro vzdělávání žáků […]

3 TIPY na kontrolu – evidence pracovní doby za říjen

Eviduje se veškerá vykonaná práce, tj. přímá i „nepřímá“ pedagogická činnost pedagogických pracovníků. Eviduje se začátek a konec odpracované směny. Pokud zaměstnanec směnu neodpracoval (např. čerpal samostudium, dovolenou), nelze daný den evidovat začátek a konec odpracované směny. Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

TIP – 3 momenty důležité při přijímání na střední školu

Všechna kritéria musí být hodnoticí, nikoli vylučující uchazeče při přijímání ke vzdělávání, pokud vylučující předpoklady nestanoví právní předpis. U rozhovoru nahrazujícího přijímací zkoušku z českého jazyka nesmí otázky kladené při rozhovoru přesahovat znalosti stanovené RVP pro základní vzdělávání. Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. Tyto […]