TIPY – 5 tipů na přípravu doby vánočních prázdnin

Dovolená, samostudium: Zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnancům určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce), nebo ředitel školy určí čerpání dnů volna na samostudium pedagogickými pracovníky (§ 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících). Přespočetné hodiny: Pokud bude pedagogický pracovník v pátek 23. 12. čerpat dovolenou […]

PORADNA – pracovní cesta

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Paní učitelka nechce jet s dětmi do divadla do okresního města (pojede se speciálně objednaným autobusem, se třídou pojedou 2 učitelky a jedna asistentka pedagoga). Obává se, že se dětem něco stane nebo že děti něco poškodí, a ona za to bude odpovědná. Může výjezd do divadla odmítnout? […]

PORADNA – dohled ve školní jídelně a důtka za chování ve školní jídelně

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Naši žáci (žáci soukromé základní školy) se stravují ve školní jídelně sousedního gymnázia. Náš žák se v jídelně nevhodně choval a poškodil její vybavení. Proto nyní řešíme, kdo má nad žáky v jídelně vykonávat dohled a zda můžeme dát žákovi za toto chování důtku třídního učitele. Odpověď: Žáci jsou […]

TIPY– na co nezapomenout ke konci kalendářního roku

Na kontrolu čerpání dotací/příspěvků obdržených na kalendářní rok a na kontrolu jejich označení příslušnými účelovými znaky v účetnictví organizace. Na zajištění zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu (2023 až 2025) a rozpočtu organizace (2023) ve smyslu ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb. Na zajištění schválení odpisového plánu organizace pro rok 2023 zřizovatelem. Na zahájení příprav na inventarizaci […]

TIPY– ke kontrole činností souvisejících se vzděláváním dítěte, žáka

Individuálně vzdělávané dítě MŠ: Individuálně vzdělávané dítě MŠ se v listopadu zúčastní ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů. V opačné případě je nutné, aby se zúčastnilo ověření v řádném nebo náhradním termínu nejpozději do konce prosince. Podklady hodnocení žáka na vysvědčení: Žáci ZŠ a SŠ získávají podklady pro hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku dle pravidel školního řádu […]

TIPY– zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba se obvykle sjednává jako tříměsíční a často končí na konci listopadu. Dále jsou 3 tipy na správné zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Zaměstnanec tak však učinit může. Pokud je v závěru listopadu zaměstnanec v pracovní […]

PORADNA – jídlo ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jeden náš žák musel neočekávaně podat vysvětlení na policii, a proto nebyl ve škole a ani nestihl oběd ve školní jídelně. Jeho otec si ve školní jídelně oběd vyzvedl. Konflikt však vznikl kvůli úplatě za tento oběd. Ve vnitřním řádu máme uvedeno, že žák může odebrat „dotovaný“ […]

ROZHOVOR: O agresi, konfliktech a východiscích

Rodinným stříbrem našeho lektorského týmu je bezesporu psycholog a etoped dr. David Čáp. Jeho semináře pro sborovny domlouváme nadlouho dopředu, protože svým odborným a zároveň lidským, laskavým a pozitivním přístupem dokáže pomoci i s tak těžkými tématy, jako jsou agrese a konflikty (se žáky, s rodiči i ve sborovnách). Vyzpovídali jsme ho, na co nejčastěji ve své […]

PORADNA – týdenní rozsah PPČ na víceletém gymnáziu

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jak se určí týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele, který učí část úvazku na nižším stupni víceletého gymnázia (kde učí podle RVP pro základní vzdělávání) a část úvazku na vyšším stupni víceletého gymnázia zřizovaného krajem? Odpověď: Jedná se o učitele střední školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost […]

TIPY– dokumentace školských zařízení

V kontextu výkonových výkazů odevzdávaných do 11. 11. 2022 je vhodné zkontrolovat: zda jsou ve školní matrice školského zařízení vedeny všechny potřebné údaje podle § 28 odst. 3 školského zákona, zda se ve školním vzdělávacím programu školní družiny, školního klubu správně uvádí forma zájmového vzdělávání (pravidelná denní, pravidelná, nepravidelná, příležitostná docházka), podmínky přijímání uchazečů, podmínky pro vzdělávání žáků […]